open

REGNSKAB

Home / REGNSKAB
Regnskabet er virksomhedens styringsværktøj, og er vigtigt i forhold til planlægning af driften i virksomheden. Derudover benyttes regnskabet også til at opfylde statens regler om regnskabspligt. Reglerne, for hvordan der skal udarbejdes regnskab, afhænger af virksomhedens størrelse.

b


Ecokom hjælper virksomheder med at udarbejde årsregnskaber og tilhørende skatteformularer. Regnskabet udføres med udgangspunkt i virksomhedens bogføring. I forbindelse med udarbejdelse af regnskaber tilbyder vi forskellige modeller efter individuelle ønsker.

b

Som udgangspunkt skal årsregnskaber være udarbejdet sådan, at Skat kan se, hvorledes virksomhedens overskud er beregnet. Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, beskattes overskuddet som personlig indkomst eller efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvis du har valgt en af ordningerne.

b

Regler for indlevering af regnskab

Ecokom hjælper virksomheder i klasse A og B:

b

Regnskabsklasse A

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Virksomheder med personligt ansvar, fx enkeltmandsvirksomheder
  • Interessent- og kommanditselskaber, hvor ingen af de ansvarlige deltagere er selskaber
  • Helt små virksomheder med begrænset ansvar omfattet af erhvervsvirksomhedsloven

b

Regnskabsklasse B

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Små aktieselskaber og anpartsselskaber
  • Små selskabsejede interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde
  • Små virksomheder med begrænset ansvar – undtagen de helt små, som hører under A.

b

Virksomheder i klasse A kan udlade at udarbejde årsrapport, men virksomheder i klasse B som udgangspunkt kan undlade at lade årsrapporten revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende tærskelværdier: 1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) En nettoomsætning på 8 mio. kr., og 3) Et antal beskæftigede på 12.

b

Hvorfor lade Ecokom lave regnskabet

I selskaber med pligt til indlevering af årsrapport er det direktionens ansvar, at bogføring og udarbejdelse af årsrapport er sket i henhold til gældende lovgivning. I enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber er det indehaverens ansvar. Derfor er det således, at direktører og ejere gerne selv må udføre bogføring og regnskab – vi har dog erfaret at mange mindre virksomheder ikke har ressourcerne til dette store arbejde.

b

Ecokom tilbyder forskellige løsninger – der er nogle der ønsker at overholde minimumskravene i lovgivningen, mens andre benytter det opdaterede regnskab løbende til at planlægge virksomhedens drift, likviditet og vækst.

b

Ecokom tilbyder desuden tests af virksomhedens interne kontroller og kontrol af aktivers tilstedeværelse.

b

Ønsker I en uforpligtende snak om bogføring og regnskab?

Navn
E-mail:*
Tlf.nr.:
Kort beskrivelse af ønsker / forventninger: